این برنامه ها در سه مقطع تحصیلی ارایه می شود و به دانشجویان هر مقطع، مدرک رسمی که از سوی نظام بانکی کشور دارای اعتبار آکادمیک، حرفه ای و استخدامی می باشد اعطاء می شود. در این دوره ها مقررات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اعمال می گردد. این دوره ها براساس ضوابط اعلام شده از سوی بانک ها و سایر شرایط عمومی پذیرش دانشجو از سوی مؤسسه انجام می پذیرد. داوطلبان پس از موفقیت در آزمون ورودی مؤسسه می توانند در مقاطع مذکور تحصیل نمایند. این دوره ها عبارتند از :

 

1- دوره هم ارز کاردانی اموربانکی به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد طول دوره 3/5 سال است.

 

2- دوره هم ارز کارشناسی ناپیوسته به صورت حضوری برگزار می گردد. به زودی این دوره نیز به صورت مجازی نیز ارایه می گردد. طول دوره 3/5 سال است. این دوره در رشته مدیریت اموربانکی، حسابداری بانکی، ریسک و بازارهای مالی و اقتصاد پول و بانک ارایه می شود.

 

3- دوره هم ارز کارشناسی ارشد به صورت حضوری برگزار می گردد این دوره هم اکنون در 2 رشته بانکداری و حسابداری بانکی ارایه می شود. تاکنون بیش از 600 پایان نامه در زمینه های بانکداری، حسابداری بانکی، اقتصادی، مدیریت بانکی، حقوق اقتصادی و مالی و حقوق خصوصی نگاشته شده است.