چاپ
دسته: برنامه های درسی و امتحانی
بازدید: 238

 دانلود برنامه درسی مدیریت عالی بانک (DBM)

 دانلود برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دوره در سطح کارشناسی ارشد(مدیریت اموربانکی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک)

 دانلود برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 دوره در سطح کارشناسی ارشد(بانکداری اسلامی-حسابداری بانکی- حسابداری- دوره ی اختصاصی صندوق قرض الحسنه شاهد)

 دانلود برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 دوره کارشناسی ارشد